Regulamin hoteliku Odi&Mija

 1. Właściciel psa lub kota zostawiając go w hoteliku, zapoznał się i w pełni akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Przed pozostawieniem zwierzęcia w hoteliku właściciel udziela hotelikowi Odi & Mija prawdziwych informacji, dotyczących pozostawianego zwierzęcia. Przede wszystkim o jego wszystkich ewentualnych chorobach, usposobieniu do ludzi i innych zwierząt oraz o sposobie karmienia.
 3. Właściciel zobowiązany jest do przedłożenia aktualnej książeczki zdrowia psa/kota (szczepienia, odrobaczenie) oraz zabezpieczyć psa przed kleszczami.
 4. Psy przyjmowane są z własną smyczą, obrożą (szelkami). Można dodatkowo zostawić kaganiec, legowisko, oraz karmę, do której pies jest przyzwyczajony. Przy pozostawianiu karmy należy uwzględnić, że pies będzie aktywnie spędzać czas i będzie użytkował więcej energii.
 5. Wszelkie przedmioty, a w szczególnie zabawki, przywiezione ze zwierzęciem mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu i właściciel nie będzie wnosić pretensji związanych z tego tytułu.
 6. Hotelik może odmówić przyjęcia zwierzaka, jeśli okaże sie, że właściciel podał nie prawdę odnośnie do wielkości i stanu zdrowia zwierzaka.
 7. Hotelik nie przyjmuje psa w okresie cieczki. Jeśli suczka wejdzie w okres cieczki podczas pobytu, wówczas za każdy kolejny dzień, licząc od dnia jej rozpoczęcia, właściciel zobowiązany jest dokonać dopłaty w wysokości 50% kosztów określonych w cenniku.
 8. Właściciel zobowiązuje się pokryć koszty ewentualnych zniszczeń w hotelu, spowodowanych przez jego zwierzę.
 9. Za pobyt psa, który nie utrzymuje czystości w domu, może zostać naliczona dopłata w wysokości do 30% kwoty za cały pobyt.
 10. Właściciel rozumie, że wspólne zabawy psów/kotów mogą być na tyle intensywnie, że w ich trakcie może dojść do przypadkowych zranień lub urazów, przez co właściciel nie będzie wnosić roszczeń i pretensji z tym związanych. Również, pomimo starań Hoteliku i zachowaniu wszelkich dostępnych środków ostrożności, może dojść do pogryzień między psami, w wyniku których psy mogą odnieść rany. W takich sytuacjach również Właściciel nie będzie wnosić roszczeń i pretensji z tym związanych.
 11. Klient ma świadomość, że zwierzę pozostawione w Hoteliku może zachorować, może uciec, może umrzeć na skutek nieszczęśliwego wypadku, pogorszenia się stanu zdrowia, wieku i przeżywanego stresu, i w związku z tym Klient nie będzie wnosić roszczeń w stosunku do Hoteliku co do wymienionych sytuacji.
 12. Właściciel zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego jego zwierzęcia, jeśli zaistnieje potrzeba jego stosowania.
 13. Jeśli zwierzę z pchłami zostanie przyjęte pod opiekę, Właściciel zgadza się, by w pierwszej kolejności przeszło kąpiel lub inny zabieg i pokryje koszty czynności związanych z odpchleniem.
 14. Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę innym zwierzętom lub ludziom odpowiada właściciel i zobowiązuje się w razie konieczności do pokrycia ewentualnych kosztów.
 15. Hotelik zobowiązuje się do traktowania zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewniając im odpowiednie warunki bytowania oraz nie stosować żadnych środków przemocy fizycznej. Hotelik zobowiązuje się karmić psy, wyprowadzać na spacery i zapewniać im odpowiednią dawkę ruchu.
 16. Hotelik zobowiązuje się do pozostawania w stałym kontakcie telefonicznym z Właścicielem psa na czas pobytu jego zwierzęcia pod opieką Hotelu.
 17. Hotelik zobowiązuje się o informowaniu Właściciela psa w przypadku zaobserwowania objawów choroby u zwierzęcia, wypadku czy ucieczki psa.
 18. Rezerwację uważa się za wiążącą po wniesieniu zaliczki w wysokości 20% należnej kwoty za pobyt.
 19. W przypadku odwołania rezerwacji terminu zadatek 20% nie podlega zwrotowi.
 20. Opłata hotelowa jest liczona za dzień pobytu zwierzęcia od 8.30 do 20.00 tego samego dnia. Nie przyjmujemy i nie wydajemy zwierząt po godzinie 20.00 – 8.30
 21. Pobyt psa w Hoteliku może zostać przedłużony jedynie za zgodą Hoteliku W takim przypadku, za przedłużenie pobytu zwierzęcia Hoteliku pobiera standardowe opłaty, określone w cenniku. W przypadku samowolnego przedłużenia terminu pobytu psa w Hoteliku, bez uprzedniego, wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie lub bez otrzymanej zgody Hotelu, za każdą rozpoczętą dobę, Hotelik nalicza opłaty w wysokości +100% ceny wg cennika.
 22. Skrócenia terminu pobytu psa w Hoteliku nie wpływa na zmniejszenie opłaty, która jest wyliczana zgodnie z pierwotną rezerwacją.
 23. Właściciel powinien być świadomy faktu, iż po upłynięciu terminu odbioru zwierzęcia i braku informacji o jego przedłużeniu oraz braku możliwości skontaktowania się z właścicielem przez 5 kolejnych dni, równoznaczne jest z porzuceniem zwierzęcia przez właściciela. Prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11) i nakłada na właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1), przy czym sąd może zasądzić przepadek zwierzęcia (art. 35 ust. 3) i dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 38 przywoływanej ustawy.
 24. Stwierdzenie faktu porzucenia psa, uprawnia Hotelik do przekazania porzuconego psa osobom trzecim i wystąpienia wobec właściciela na drogę sądową.
  25.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych od dnia 25 maja 2018 roku w wyniku wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. Zmiany te wynikają z dostosowania do wymogów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu zrealizowania zamówienia.
 25. Właściciel zgadza się na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z udziałem jego zwierzęcia w materiałach ilustrujących działania Hoteliku, na jego stronie www oraz portalach społecznościowych.
 26. Właściciel ma prawo niewyrażenia zgody na działania opisane w pkt.26 poprzez pisemną deklarację dostarczoną najpóźniej w dniu oddania psa do Hoteliku.

Po aktualizacji 28.12.2023 ważny do odwołania.

Hotelik dla psów

ras małych i średnich

Kotki również mile widziane.
ul. Długa 18/1
Świdnica k. Zielonej Góry
Hotelik czynny całą dobę przez cały rok. Zapraszamy!
Rezerwacje terminów przyjmowane są drogą telefoniczną.