Regulamin

REGULAMIN HOTELIKU ODI & MIJA

 1. Właściciel psa lub kota zostawiając go w hoteliku zapoznał się i w pełni akceptuje niniejszy regulamin.

 2. Przed pozostawieniem zwierzęcia w hoteliku właściciel udziela hotelikowi Odi & Mija prawdziwych informacji, dotyczących pozostawianego zwierzęcia. Przede wszystkim o jego wszystkich ewentualnych chorobach, usposobieniu do ludzi i innych zwierząt oraz o sposobie karmienia.

 3. Właściciel zobowiązany jest do przedłożenia aktualnej książeczki zdrowia psa/kota (szczepienia, odrobaczenie) oraz zabezpieczyć psa przed kleszczami.

 4. Psy przyjmowane są z własną smyczą, obrożą (szelkami). Można dodatkowo zostawić kaganiec, legowisko, miski psa oraz karmę, do której pies jest przyzwyczajony. Przy pozostawianiu karmy należy uwzględnić, że pies będzie aktywnie spędzać czas i będzie użytkował więcej energii.

5. Wszelkie przedmioty, a w szczególnie zabawki, przywiezione ze zwierzęciem mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu i właściciel nie będzie wnosić pretensji związanych z tego tytułu.

6. Hotelik może odmówić przyjęcia zwierzaka, jeśli okaże się, że właściciel podał nieprawdę co do wielkości i stanu zdrowia zwierzaka. 

7. Hotelik nie przyjmuje psa w okresie cieczki. Jeśli suczka wejdzie w okres cieczki podczas pobytu, wówczas za każdy kolejny dzień, licząc od dnia jej rozpoczęcia, właściciel zobowiązany jest dokonać dopłaty w wysokości 50% kosztów określonych w cenniku.

8. Właściciel zobowiązuje się pokryć koszty ewentualnych zniszczeń w hotelu, spowodowanych przez jego zwierzę.

9. Za pobyt psa, który nie utrzymuje czystości w domu może zostać naliczona dopłata w wysokości do 30% kwoty za cały pobyt.

10. Właściciel rozumie, że wspólne zabawy psów/kotów mogą być na tyle intensywnie, że w ich trakcie może dojść do przypadkowych zranień lub urazów, przez co właściciel nie będzie wnosić roszczeń i pretensji z tym związanych. Również, pomimo starań Hoteliku i zachowaniu wszelkich dostępnych środków ostrożności, może dojść do pogryzień między psami, w wyniku których psy mogą odnieść rany. W takich sytuacjach również Właściciel nie będzie wnosić roszczeń i pretensji z tym związanych.

11. Klient ma świadomość, że zwierzę pozostawione w Hoteliku może zachorować, może uciec, może umrzeć na skutek nieszczęśliwego wypadku, pogorszenia się stanu zdrowia, wieku i przeżywanego stresu, i w związku z tym Klient nie będzie wnosić roszczeń w stosunku do Hoteliku co do wymienionych sytuacji.

12. Właściciel zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego jego zwierzęcia, jeśli zaistnieje potrzeba jego stosowania.

 13. Jeśli zwierzę z pchłami zostanie przyjęte pod opiekę, Właściciel zgadza się, by w pierwszej kolejności przeszło kąpiel lub inny zabieg i pokryje koszty czynności związanych z odpchleniem.

 14. Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę innym zwierzętom lub ludziom odpowiada właściciel i zobowiązuje się w razie konieczności do pokrycia ewentualnych kosztów.

15. Hotelik zobowiązuje się do traktowania zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewniając im odpowiednie warunki bytowania oraz nie stosować żadnych środków przemocy fizycznej. Hotelik zobowiązuje się karmić psy, wyprowadzać na spacery i zapewniać im odpowiednią dawkę ruchu.

16. Hotelik zobowiązuje się do pozostawania w stałym kontakcie telefonicznym z Właścicielem psa na czas pobytu jego zwierzęcia pod opieką Hotelu.

17. Hotelik zobowiązuje się o informowaniu Właściciela psa w przypadku zaobserwowania objawów choroby u zwierzęcia, wypadku czy ucieczki psa.

18. Rezerwację uważa się za wiążącą po wniesieniu zaliczki w wysokości 30% należnej kwoty za pobyt.

19. Odwołanie rezerwacji do 14 dni przed planowanym terminem pobytu powoduje zwrot zaliczki, do 7 dni zwrot 50% zaliczki, poniżej 7 dni zaliczka nie jest zwracana.

20. Opłata hotelowa jest liczona za dzień pobytu zwierzęcia od 8.00 do 20.00 tego samego dnia. Odebranie psa po 21.00 nie powoduje naliczenia dodatkowych opłat po wcześniejszym uzgodnieniu.

 21. Pobyt psa w Hoteliku może zostać przedłużony jedynie za zgodą Hoteliku W takim przypadku, za przedłużenie pobytu zwierzęcia Hoteliku pobiera standardowe opłaty, określone w cenniku. W przypadku samowolnego przedłużenia terminu pobytu psa w Hoteliku, bez uprzedniego, wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie lub bez otrzymanej zgody Hotelu, za każdą rozpoczętą dobę, Hotelik nalicza opłaty w wysokości +100% ceny wg cennika.

 22. Skrócenia terminu pobytu psa w Hoteliku nie wpływa na zmniejszenie opłaty, która jest wyliczana zgodnie z pierwotną rezerwacją.

 23. Właściciel powinien być świadomy faktu, iż po upłynięciu terminu odbioru zwierzęcia i braku informacji o jego przedłużeniu oraz braku możliwości skontaktowania się z właścicielem przez 5 kolejnych dni, równoznaczne jest z porzuceniem zwierzęcia przez właściciela. Prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11) i nakłada na właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1), przy czym sąd może zasądzić przepadek zwierzęcia (art. 35 ust. 3) i dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 38 przywoływanej ustawy.

24. Stwierdzenie faktu porzucenia psa, uprawnia Hotelik do przekazania porzuconego psa osobom trzecim i wystąpienia wobec właściciela na drogę sądową.

25.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych od dnia 25 maja 2018 roku w wyniku wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. Zmiany te wynikają z dostosowania do wymogów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu zrealizowania zamówienia.

 26. Właściciel zgadza się na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z udziałem jego zwierzęcia w materiałach ilustrujących działania Hoteliku, na jego stronie www oraz portalach społecznościowych

 27. Właściciel ma prawo niewyrażenia zgody na działania opisane w pkt.26 poprzez pisemną deklarację dostarczoną najpóźniej w dniu oddania psa do Hoteliku.

Utworzono 17.04.2023 ważny do odwołania

Hotelik dla psów

ras małych i średnich

Kotki również mile widziane.
ul. Długa 18/1
Świdnica k. Zielonej Góry
Hotelik czynny całą dobę przez cały rok. Zapraszamy!
Rezerwacje terminów przyjmowane są drogą telefoniczną.